سرمایه گذاری

اقتصادی و سرمایه گذاری

امروزه چالش اصلی شهرها ، شهرداریها ، شرکتها و کسب و کارهای مختلف کشورمان عبارت است از " چالش اقتصادی " ، مجموعه تیم علمی و اجرایی "مدرسه سرمایه گذاری" و "شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر" برای حل این مشکل راه حل و مدل هایی را بصورت کاربردی تهیه نموده و در چند شهر و شرکت اجرایی نموده و نتایج فوق العاده آن شگفت انگیز بوده است . آقای مهندس داود ندیم " پدر سرمایه گذاری شهری ایران " در رزومه کاری خویش انعقاد بیش از چهارصد قرارداد سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در نقاط مختلف ایران دارد . ایشان بعنوان لیدر تیم مذکور میباشد و سیاست گذاری وترسیم راهبردهای عملیاتی و نظارت بر برنامه های عملیاتی را بر عهده دارد. اهم اقئاماتی که میتوان در این حوزه بانجام رساند در سه سطح ( شهر ، شرکت یا سازمان ) عبارتند از :

الف - تهیه چشم انداز اقتصادی و سرمایه گذاری شهر.( یا شرکت یا سازمان ) .
ب - تهیه سند توسعه اقتصادی شهر .( یا سازمان یا شرکت ) .
ج - اسکن اقتصادی شهر .
د - تهیه برنامه اقتصادی و سرمایه گذاری پنجساله با برش های یکساله .
ه - مشاوره و همکاری در استقرار سیستم کامل سرمایه گذاری با مدل 7-4-1 .
و - مشاوره و همکاری در برگزاری همایش های تخصصی سرمایه گذاری .
( مذاکره با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذار مرتبط با فرصت های سرمایه گذاری شهر و دعوت از آنها و پیگیری های لازم برای حضور جمعی شان در همایش های تخصصی سرمایه گذاری این شهر ) .
ز - رایزنی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فرصتهای سرمایه گذاری .
(مذاکره با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذار مرتبط با فرصت های سرمایه گذاری و دعوت از آنها برای حضور موردی در این شهر و مذاکره با شهردار و عقد تفاهم نامه های مشارکت ) .
ح - پیگیری از صفر تا صد چند فرصت سرمایه گذاری ویژه .
( از مرحله فرصت یابی ، تهیه بسته مشارکتی ، اخذ مجوزها ، بازاریابی و مذاکره با شرکتهای داخلی و خارجی ، تهیه اسناد فراخوان ، همکاری و مشاوره در انتشار فراخوان ، تدوین متن قراردادها تا امضا و مبادله قرارداد و تحویل زمین و شروع پروژه ) .